ประกันภัยการเดินทางสำหรับคนเล่น Snowboard & Ski

คุ้มค่า คุ้มครอง ครอบคลุมทั่วโลก

ซื้อประกันเดินทาง
ไปหลายประเทศ เลือกเป็นประเทศ Worldwide

"V-Travel & Easy" คุ้มค่า คุ้มครอง ครอบคลุมทั่วโลก

ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล สูงถึง 5 ล้านบาท

คุ้มครองค่ารักษาจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง

ยื่นวีซ่าได้ - รับการรับรองจากสถานฑูต

คุ้มครองการเล่น Snowboard & Ski

สะดวก รวดเร็ว รอรับกรมธรรม์ทันที

แผนประกันหลากหลายตามสไตล์การเดินทาง

ความคุ้มครอง

เงื่อนไขการสมัคร
รับประกันผู้มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน จนถึง 85 ปี
ผู้เดินทางจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
เดินทางโดยพาหนะเพื่อการพาณิชย์ซึ่งมีตารางเวลาการเดินทางอย่างชัดเจน
สามารถซื้อสูงสุดได้ 1 กรมธรรม์ ต่อการเดินทางในแต่ละทริป
ผู้เอาประกันภัยจะต้องซื้อประกันการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางตามตารางเวลาเดินทาง
กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%
เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ
โรคที่เป็นมาก่อนหรืออาการสืบเนื่องจากโรคนั้นๆ เช่น โรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน
การรักษาใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร
การติดสารเสพติด การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา
กีฬาเสี่ยงภัย เช่น แข่งสกี แข่งเจ็ทสกี ดำน้ำลึก บันจี้จั๊มพ์
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
การเคลมและการบริการ

ก่อนและหลังเดินทาง

Viriyah Call Centre
โทร: +66 2039 5772
(9.30 น. – 18.00 น.), เสาร์ (9.00 น. – 18.30 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ระหว่างการเดินทาง

Viriyah Assist (24 ชั่วโมงทั่วโลก) โทร: +66(0)2039 5772
บริการช่วยเหลือด้านการเดินทางและด้านการแพทย์
เงื่อนไขการสมัคร
ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
แบบประกันแบบรายเที่ยว รับประกันอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์ , แบบประกันแบบรายปี รับประกันอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ แผนประกันแบบรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 120 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น
ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบรูณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก , เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย
เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ
ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย หรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ทหาร, ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
ขณะที่ผู้เอาประกันภัยไต่หน้าผาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วยหรือปีนเขาที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล
ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมเล่นหรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ
ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อาคารสูง, แท่นขุดเจาะน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติ, เหมืองใต้ดิน หรืองานใช้แรงงาน เช่น ประมง, กรรมกรก่อสร้าง, คนงานเก็บผลไม้ หรืองานใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
การเคลมและการบริการ

ก่อนและหลังเดินทาง

MSIG Call Centre
โทร: 0 2007 9009
แฟกซ์: 02718 1505
(9.30 น. – 18.00 น.), เสาร์ (9.00 น. – 18.30 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ระหว่างการเดินทาง

MSIG Assist (24 ชั่วโมงทั่วโลก) โทร: +66(0)2039 5704
บริการช่วยเหลือด้านการเดินทางและด้านการแพทย์

คำถามที่พบบ่อย

- ท่านควรทำอย่างไรหาก ไม่สบาย หรือ เกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างการท่องเที่ยว

ท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยการสำรองค่ารักษาพยาบาลไปก่อนและนำใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จตัวจริง และส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกลับมาเบิกกับทางบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล

ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ ได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง +66 2039 5772

- เอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหม มีอะไรบ้าง

ท่านสามารถศึกษาเอกสารที่ต้องใช้กรณีเรียกร้องค่าสินไหม ในทุกหมวดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นได้ในกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ V-Travel (คลิกอ่านรายละเอียด)

- หากท่านอยู่ในต่างประเทศแล้ว และต้องการซื้อกรมธรรม์สามารถซื้อได้หรือไม่

ไม่ได้ ผู้เดินทางจะต้องซื้อกรมธรรม์ก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น

- ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้หรือไม่

ไม่สามารถยกเลิกได้ เว้นแต่ผู้เดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า และต้องมีเอกสารยืนยันการถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูต แนบมาพร้อมกับ สำเนาพาสปอร์ต และ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร และแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนวันเริ่มต้นความคุ้มครอง

- เอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหม มีอะไรบ้าง

ท่านสามารถศึกษาเอกสารที่ต้องใช้กรณีเรียกร้องค่าสินไหม ในทุกหมวดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นได้ในกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ V-Travel (คลิกอ่านรายละเอียด)

- หากท่านต้องการซื้อกรมธรรม์เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ท่านต้องเลือกแผนใด

ทุกแผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากวิริยะ สามารถใช้เพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ทุกแผน ซึ่งครอบคลุม การรักษาพยาบาล และเคลื่อนย้ายกลับประเทศ โดยวงเงินประกัน เริ่มต้นที่ 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท

- ท่านควรทำอย่างไรหาก ไม่สบาย หรือ เกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างการท่องเที่ยว

ท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยการสำรองค่ารักษาพยาบาลไปก่อนและนำใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จตัวจริง และส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกลับมาเบิกกับทางบริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล

ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ ได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง +66 2007 9009

- เอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหม มีอะไรบ้าง

ท่านสามารถศึกษาเอกสารที่ต้องใช้กรณีเรียกร้องค่าสินไหม ในทุกหมวดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นได้ในกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG Easy (คลิกอ่านรายละเอียด)

- หากท่านอยู่ในต่างประเทศแล้ว และต้องการซื้อกรมธรรม์สามารถซื้อได้หรือไม่

ไม่ได้ ผู้เดินทางจะต้องซื้อกรมธรรม์ก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น

- ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้หรือไม่

ไม่สามารถยกเลิกได้ เว้นแต่ผู้เดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า และต้องมีเอกสารยืนยันการถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูต แนบมาพร้อมกับ สำเนาพาสปอร์ต และ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร และแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนวันเริ่มต้นความคุ้มครอง

- เอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหม มีอะไรบ้าง

ท่านสามารถศึกษาเอกสารที่ต้องใช้กรณีเรียกร้องค่าสินไหม ในทุกหมวดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นได้ในกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG Easy (คลิกอ่านรายละเอียด)

- หากท่านต้องการซื้อกรมธรรม์เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ท่านต้องเลือกแผนใด

แผนที่สามารถใช้เพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้จะต้องเป็นแผนที่ครอบคลุม การรักษาพยาบาล และเคลื่อนย้ายกลับประเทศ โดยวงเงินประกัน เริ่มต้นที่ 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท