ประกันรถยนต์ตามคน

คุ้มครองติดตามตัวผู้ขับขี่ และรถยนต์ทุกคันที่ขับ

เหมาะสำหรับคนที่มีรถหลายคัน เริ่มต้นแค่ 2,890 บาท


รับประกันภัยโดย

ดูแผนประกัน

รู้จักกับประกันรถตามคน

ประกันภัยรถรูปแบบใหม่ที่คุ้มครองติดตามตัวผู้ขับขี่ และรถยนต์ทุกคันที่ขับ โดยหากว่ามีรถหลายคันที่โดยปกติใช้เป็นประจำอยู่แล้ว การจ่ายค่าเบี้ยประกันสำหรับหลายๆคันรวมกันจะทำให้เบี้ยแพงกว่าการที่จ่ายประกันสำหรับผู้ขับขี่เท่านั้น และจะขับคันไหนก็ได้ ประหยัดได้สูงสุด 80% ของค่าเบี้ยประกัน

ประหยัดกว่าหากมีรถที่ขับหลายคัน และไม่ต้องการประเภท 1
2,890 บาท
ประเภท 3
8,500 บาท
ประเภท 3+ ทุน 100,000
10,000 บาท
ประเภท 3+ ทุน 200,000

รูปแบบของประกันรถตามคน

คุ้มครองติดตามตัวผู้ขับขี่ และรถยนต์ทุกคันที่ขับ
ไม่ต้องตรวจสภาพรถ ใช้เพียงแค่ใบขับขี่ในการสมัคร
ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมภายในรถยนต์
ให้คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่คุ้มครองรถ Super Car และรถแข่งขัน และรถ Sport Car

รถยนต์ที่ไม่สามารถขับได้

รายการรถยนต์สปอร์ตคูเป้ (Super Car หรือ Sport Car) ที่เป็นที่รู้จัก แผนประกันภัยรถยนต์ตามคันประเภท 3 พลัส
ยี่ห้อ Model
ASTON MARTIN, BENTLEY, FERRARI, JAGUAR, LAMBORGHINI, LOTUS, MASERATI, MCLAREN, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, TESLA ทุกรุ่น
AUDI ETRONGT, R8, RS3, RS4, RS5, RS6, RS7, RSQ3, RSQ8, S3, TT
BMW 750F, I4, I7, IX, M2, M240I, M3, M340I, M4, M440I, M5, M760LI, M8, M850I, X3M, X4M, XM, Z4
BENZ A45, C43, C63, CL500, CL500BLUE, CL500BLUEAMG, CLA35, CLA45, CLS53, CLS55AMG, E53, E55AMG, E63, EQS, G63, GLA45, GLC43, GLC63, GTS3, GT63, GTC, GTR, GTS, MAYBACHS500, MAYBACHS560, MAYBACHS580, MAYBGLS600, S500, S500BLUEEEFFI, S560, SL400, SL43, SL500BLUEEEFFICI, SL55AMG, SLC43, SLK55, SLS
FORD Mustang, GT
HONDA NSX
LEXUS LFA, LS
SPYKER C8
TOYOTA YARIS GR
LANDROVER RANGE ROVER
MAZDA MX-5
MITSUBISHI EVOLUTION
NISSAN GTR, FAIRLADY, SKYLINE
SUBARU IMPREAZA, BRZ, WRX

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ประเภท 3 และประเภท 3 พลัส

ผู้เอาประกันภัยต้องมีใบอนุญาตขับขีที่มีผลบังคับใช้อยู่ ไม่ถูกเพิกถอนการใช้
คุ้มครองการขับขีรถยนต์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านัน (ไม่คุ้มครองการขับขี้รถยนต์เพื่่อการพาณิชย์หรือรับจ้าง)
คุ้มครองรถยนต์ใดๆ ทีจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รวมถึงรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 12 ที่นั่ง และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลทีมีนํ่าหนักรวมบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน
ไม่คุ้มครองการเช่ารถขับ หรือการขับขี Test Drive
กรณีไม่มีความเสียหายจะได้รับประวัติดีในปีต่ออายุตามเงือนไขที่บริษัทฯ กําหนด
พิเศษ! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน MSIG Roadside Assistance 24 ชัวโมงทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กําหนด

เฉพาะประเภท 3 พลัส

หากเกิดความเสียหายต่อตัวรถจากการชนกับยานพาหนะทางบกทีระบุคู่กรณีจากการขับขี่ของผู้เอาประกันภัย การจัดซ่อมจะเป็นอู่ประกันภัย
ไม่คุ้มครองรถยนต์สมรรถนะสูง (Super Car หรือ Sport Car) ตามรายการทีระบุ, รถยนต์ที่ดัดแปลงสภาพ มีการติดตั่งอุปกรณ์เช่น โครงเหล็ก หลังคา, รถทีมีวัตถุประสงค์เพื่่อบรรทุกหรือขนส่งไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสาร หรือสินค้า

ประเภทรถยนต์ทีไม่ได้รับความคุ้มครองและข้อยกเว้นสําคัญ

การยกเว้นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถยนต์ที่ขับขี่ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

รถยนต์ใดๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล กับกรมการขนส่งทางบก รวมถึงรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เกิน 12 ที่นั่ง, รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีนํ้าหนักรวมบรรทุกเกิน 4 ตัน, รถยนต์ที่ดัดแปลงสภาพมีการติดตั้งอุปกรณ์ เช่น โครงเหล็ก หลังคา หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรทุกหรือขนส่ง ผู้โดยสาร หรือ สินค้า
รถยนต์สมรรถนะสูง (Super Car หรือ Sport Car) ซึ่งหมายถึง รถยนต์นั่งที่มีการออกแบบเพื่อการใช้งาน โดยมุ่งเน้นด้านความเร็ว ตัวรถมีลักษณะสปอร์ต ใช้เทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูง ขีดความสามารถของเครื่องยนต์อยู่ในระดับสูง

ข้อยกเว้นที่สําคัญ กรมธรรม์นี้จะไม่ได้รับความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้เอาประกันภัยนั้นเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง
ความเสียหายต่อเครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากนํ้าหนักรถยนต์ หรือนํ้าหนักบรรทุกของรถยนต์
ความเสียหาย/สูญหายต่อสัมภาระหรือทรัพย์สินอืนใดที่นําติดตัวขึ้นบนรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ หรือกําลังยกขึ้นหรือกําลังยกลงจากรถยนต์ หรือทรัพย์สินที่รถยนต์กําลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากการรั่วไหลของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่การรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของแก๊สหรือเชื้อเพลิงเพื่อการเดินเครื่องของรถยนต์
การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย
การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติดไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทําความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
การใช้ในการแข่งขันหรือทดลองความเร็ว
การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงหรือถูกผลักดันได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพหรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน
ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ทําขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้ขับขี่จะไม่เกิดขึ้น
ผู้เอาประกันภัยซึ่งในขณะขับขี่มีการเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
ผู้เอาประกันภัยซึ่งในขณะขับขี่มีสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทในร่างกาย จนถูกดําเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และผู้เอาประกันภัยได้ยอมรับหรือศาลได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกล่าว
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่ไม่ได้เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก
การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์ / การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสีย หรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกนําหนัก หรือจํานวนผู้โดยสารเกินกว่าที ้ ได้รับอนุญาตอันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึนต่อส่วนอื ้ นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดใช้รถยนต์นั้นเกิดจากบริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ผู้ขับขี่ซึ่งในขณะขับขี่รถยนต์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ทำไมต้อง เช็คดิ
ประหยัดค่าเบี้ยประกัน
เปรียบเทียบราคาประกันและประหยัดค่าเบี้ยประกันทันที ส่วนลดสูงสุดถึง 50%
ง่าย รวดเร็ว
เช็คและเปรียบเทียบแผนประกันอย่างรวดเร็ว หาข้อเสนอที่เหมาะสมกับตัวคุณได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิ๊ก
ข้อเสนอที่คุณต้องการ
เราได้เรียบเรียงแผนประกันมากกว่า 40 บริษัทประกันมาให้คุณได้หาแผนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
บริการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญของเรา
หายห่วงได้ กับการบริการดูแลลูกค้าจากผู้เชี่ยวชาญของเรา ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ

ทำประกันขั้นตอนง่ายๆกับเรา

เลือกประกันที่คุณสนใจ
เลือกประกันที่คุณสนใจ
หาแผนประกันที่คุณต้องการ
หาแผนประกันที่คุณต้องการ
คุ้มครองและจัดส่งเอกสารทันที
คุ้มครองและจัดส่งเอกสารทันที

เราพร้อมที่จะดูแลคุณ

เราพร้อมที่จะดูแลคุณ ปรึกษากับทางเราสำหรับกรมธรรม์ของท่านได้ทันที
โทรหาเรา
จันทร์-เสาร์ 9:00-17:00
อีเมล์หาเรา
เราจะตอบกลับในเร็วที่สุด
แอดไลน์หาเรา
เราจะตอบกลับในเร็วที่สุด