รหัสรถยนต์ระบุในกรมธรรม์ คืออะไร?

ความหายของรหัสรถยนต์ที่บริษัทต้องระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

รหัสรถยนต์ระบุในกรมธรรม์ คืออะไร?

ตัวเลขที่หนึ่งแสดงถึงประเภทรถยนต์ ตัวเลขที่สองและสามแสดงถึงลักษณะการใช้รถยนต์

รหัสรถยนต์ที่ปรากฏตามตารางข้างต้นมีความหมาย ดังนี้
หมายเลข
1 ประเภทรถยนต์นั่ง
2 ประเภทรถยนต์โดยสาร
3 ประเภทรถยนต์บรรทุก
4 ประเภทรถยนต์ลากจูง
5 ประเภทรถพ่วง
6 ประเภทรถจักรยานยนต์
7 ประเภทรถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ
8 ประเภทรถยนต์เบ็ดเตล็ด
ตัวเลขที่สองและสาม  ได้แก่
10   ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล
20   ชนิดรถยนต์ใช้เพื่อการพาณิชย์
30   ชนิดรถยนต์ใช้รับจ้างสาธารณะ
40   ชนิดรถยนต์ใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ

รหัสรถยนต์ภาคสมัครใจ และลักษณะการใช้รถ
1. รถเก๋ง รกระบะ 4 ประตูไม่ต่อสองแถว ป้ายสีขาวตัวอักษรสีดำ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง)

 • รหัส 110 คือรถยนต์ใช้ส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
 • รหัส 120 คือรถยนต์ใช้เพื่อการพาณิชย์ หรือรถจดทะเบียนบุคคล แต่ใช้งานรับจ้าง(ไม่ประจำทาง) หรือ รถยนต์ให้เช่า

2. รถกระบะแคปและไม่แคป ป้ายสีขาวตัวอักษรสีเขียว (รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 3 ตัน)

 • รหัส 210 คือรถยนต์ใช้ส่วนบุคคล ไม่กั้นโครงเหล็ก ไม่ติดหลังคา บางบริษัทใช้รหัส 320 (เน้นการใช้งานโดยสาร)
 • รหัส 320 คือรถยนต์บรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ รับจ้างหรือให้เช่า (เน้นใช้งานบรรทุก)
 • รหัส 340 คือรถยนต์บรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ ใช้บรรทุกวัตถุอันตราย เช่น ก๊าช น้ำมัน วัตถุไวไฟ

3. รถตู้โดยสาร ป้ายสีขาวตัวอักษรสีฟ้า (รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล)

 • รหัส 210 คือรถยนต์โดยสารใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ชื่อบุคคลหรือชื่อบริษัทแต่ใช้ประจำตำแหน่ง
 • รหัส 220 คือรถยนต์โดยสารพาณิชย์ใช้รับจ้างรับส่งพนักงานบริษัท นักเรียน วิ่งทัวร์ต่างๆ หรือชื่อบริษัทไม่ใช้ประจำตำแหน่ง

4. รถตู้โดยสาร ป้ายสีเหลือง ตัวอักษรเป็นตัวเลขทั้งหมด ตัวเลขสีดำ (รถยนต์โดยสารรับจ้าง)

 • รหัส 220 คือรถยนต์โดยสารใช้รับจ้างรับส่งพนักงานบริษัท นักเรียน วิ่งทัวร์ต่างๆ
 • รหัส 230 คือรถยนต์โดยสาร ใช้รับจ้างประจำทาง รับจ้างสาธารณะ

สำหรับประเภทรถยนต์เบ็ดเตล็ด กำหนดไว้ดังนี้
 • รถยนต์ป้ายแดง
 • รถพยาบาล
 • รถดับเพลิง
 • รถใช้ในการเกษตร
 • รถใช้ในการก่อสร้าง
 • รถอื่นๆ

ลักษณะรหัสรถยนต์
ประเภทรถยนต์
รหัสฯลักษณะการใช้รถยนต์
รถยนต์นั่ง
110
การใช้ส่วนบุคคล
120
การใช้เพื่อการพาณิชย์
รถยนต์โดยสาร
210
การใช้ส่วนบุคคล
220
การใช้เพื่อการพาณิชย์
230
การใช้รับจ้างสาธารณะ
รถยนต์บรรทุก
320
การใช้เพื่อการพาณิชย์
340
การใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ
รถยนต์ลากจูง
420
การใช้เพื่อการพาณิชย์
รถพ่วง
520
การใช้เพื่อการพาณิชย์
540
การใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ
รถจักรยานยนต์
610
การใช้ส่วนบุคคล
620
การใช้เพื่อการพาณิชย์
630
การใช้รับจ้างสาธารณะ
รถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ
730
การใช้รับจ้างสาธารณะ
รถยนต์เบ็ดเตล็ด
801
รถยนต์ป้ายแดง
 
802
รถพยาบาล
 
803
รถดับเพลิง
 
804
รถใช้ในการเกษตร
 
805
รถใช้ในการก่อสร้าง
 
806
รถอื่นๆ
ลักษณะรหัสรถยนต์
ประเภทรถยนต์
รหัสฯลักษณะการใช้รถยนต์
รถยนต์นั่ง
110
การใช้ส่วนบุคคล
120
การใช้เพื่อการพาณิชย์
รถยนต์โดยสาร
210
การใช้ส่วนบุคคล
220
การใช้เพื่อการพาณิชย์
230
การใช้รับจ้างสาธารณะ
รถยนต์บรรทุก
320
การใช้เพื่อการพาณิชย์
340
การใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ
รถยนต์ลากจูง
420
การใช้เพื่อการพาณิชย์
รถพ่วง
520
การใช้เพื่อการพาณิชย์
540
การใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ
รถจักรยานยนต์
610
การใช้ส่วนบุคคล
620
การใช้เพื่อการพาณิชย์
630
การใช้รับจ้างสาธารณะ
รถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ
730
การใช้รับจ้างสาธารณะ
รถยนต์เบ็ดเตล็ด
801
รถยนต์ป้ายแดง
 
802
รถพยาบาล
 
803
รถดับเพลิง
 
804
รถใช้ในการเกษตร
 
805
รถใช้ในการก่อสร้าง
 
806
รถอื่นๆ